Aktsomhetsvurdering

Om virksomheten

Eiendomsverdi AS er et Fintech selskap som følger og registrerer aktiviteten i det norske boligmarkedet daglig. Våre databaser omfatter alle landets eiendommer, og vi har til enhver tid et sanntidsbilde av prisene i alle landets boligmarkeder. Selskapet leverer tjenester til alle Norges boliglånsbanker, forsikring, eiendomsmegling, taksering, eiendomsutvikling, inkasso og offentlig virksomhet.


Eiendomsverdi AS har fire avdelinger. Administrasjon/HR, Modell & Analyse, Teknisk og Marked. Avdelingsledere rapporterer til administrerende direktør som igjen rapporterer til styret. Styret består av 5 styremedlemmer pluss styreleder. To av styremedlemmene er ansatterepresentanter. Øverste ansvar for etterlevelse av åpenhetsloven ligger hos virksomhetens ledelse og styre. I tillegg er alle ansatte gjort oppmerksom på virksomhetens forpliktelser og sin rolle for å etterleve lovens krav.


Eiendomsverdi AS er forpliktet til å drive virksomheten etisk og bærekraftig, og har etablerte retningslinjer som tydeliggjør dette ansvaret for virksomhetens ansatte. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Prosess for aktsomhetsvurderinger

Eiendomsverdi AS er sertifisert etter ISO 9001:2015, Ledelsessystemer for kvalitet. Årlige aktsomhetsvurderinger utføres i ledelsessystemet for kvalitet, der vi kartlegger risiko for brudd på menneskerettigheter både i egen virksomhet, leverandørkjede og andre forretningsforbindelser. Risikokartleggingen utføres samtidig med virksomhetens interne risikovurdering etter standardens krav. Videre iverksettes det tiltak for å begrense risikoen og vurdere effekten av tiltakene. Resultater fra kartleggingen og eventuelle tiltak gjennomgås årlig ved ledelsens gjennomgåelse etter ISO9001. Til slutt vil disse resultatene gjennomgås av styret og inntas i selskapets redegjørelse som publiseres årlig på våre nettsider.

Faktiske negative konsekvenser og potensiell risiko

Basert på våre aktsomhetsvurderinger har virksomheten svært lav risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Selskapet har hovedsakelig egne ansatte på fulltidskontrakter, og leier kontorlokaler i Oslo. Leieforholdet er velregulert og inngått med en anerkjent utleier. Videre er selskapet opptatt av å ha konkurransedyktige og rettferdige betingelser for alle ansatte, med ordninger som tilrettelegger for en «work-life-balance» i alle faser av livet. Eiendomsverdi krever også at eksterne leverandører som vaktmestertjenester, renhold, kantine mv. overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. Eiendomsverdi AS har egne avtaler med offentlig godkjent rengjøringsbyrå som er medlem av Grønt Punkt Norge og offentlig godkjent lunsjleverandør som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vår leverandør av kontorrekvisita er sertifisert etter ISO 14001 (miljø), ISO 9001 (kvalitet) og verifisert etter ISO 26000 (samfunnsansvar).


Vi har derfor definert anskaffelse av elektronikk og IT-utstyr som vår største risiko for potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi følger opp våre leverandører og stiller krav til redegjørelse og dokumentasjon. I tillegg gjenbruker vi elektronikk og IT-utstyr så langt det er mulig.


Hvis det ikke foreligger redegjørelse og dokumentasjon fra leverandør, vil vi etterspørre dette for å sikre at leverandøren ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hvis ikke leverandør kan legge frem redegjørelse og dokumentasjon, kan det medføre konsekvenser for kundeforholdet.


Eiendomsverdi har som mål at virksomheten og de forretningsforbindelser som selskapet velger, skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø.


Det er ila året ikke identifisert noen faktiske konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.