Personvernerklæring for Eiendomsverdi

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør Mette Ahlquist er på vegne av Eiendomsverdi AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Eiendomsverdi behandler følgende personopplysninger om de registrerte:

 • Navn
 • Adresse
 • Matrikkel: det vil si Kommune nr. / Gnr. / Bnr. / Fnr. / Snr.

For borettslag: organisasjons- og andelsnummer

 • Fødselsnummer

For Eiendomverdis kunder behandles:

 • Navn / virksomhet
 • Telefonnummer
 • Epost


Vi logger i tillegg bruk av tjenestene våre for statistiske formål samt logging av oppslag av eiendommer som en person er hjemmelshaver til.

Formål med behandlingen

Eiendomsverdis virksomhet er underlagt Personopplysningsloven ved at selskapet behandler informasjon om nåværende og tidligere hjemmelshavere av private eiendommer i Norge samt kjøp og salg av eiendommer. Formålet med behandlingen er å tilby våre kunder informasjonstjenester om det norske boligmarkedet, i tillegg til å levere statistiske verdivurderinger samt statistikk- og analyseprodukter. Brukere av databasen vår er profesjonelle aktører som banker, eiendomsmeglere, forsikringsselskaper, inkassoselskaper, takstmenn, boligutviklere, kommuner og offentlig institusjoner.

Grunnlag for behandlingen

Grunnlaget for Eiendomsverdis behandlinger er hjemlet i Personopplysningsloven Artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Eiendomsverdis bruk av eiendomsdata har en allmennyttig verdi hvor hensynet til de registrertes personvern ikke kan sies å overstige denne interessen. Informasjonen er også egnet til å avdekke forhold som er av samfunnsmessig interesse. Personopplysningene som behandles er heller ikke sensitive eller omfattende. Personopplysningene er også offentlig tilgjengelig. Eiendomsverdis behandlinger krever ikke samtykke fra den registrerte.

Innhenting av personopplysninger

Eiendomsverdi innhenter personopplysninger fra følgende kilder:

 • Statens Kartverk: Matrikkel og Grunnbok
 • Eiendomsmeglerbransjen: Finn.no og meglersystemer
 • Takstbransjen: takstsystemer
 • Boligbyggelag og enkelte borettslag
 • Landbruksregisteret


I tillegg registreres opplysninger om våre egne kunder direkte i våre systemer. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider i forbindelse med sesjonshåndtering og for å verifisere at en bruker er den han eller hun utgir seg for å være. Våre cookies er sesjonsavhengige og slettes/ugyldiggjøres når du logger av eller stenger nettleseren.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Eiendomsverdi tilgjengeliggjør og/eller overfører personopplysninger om registrerte til våre kunder. Kundene våre er berettiget til å ha tilgang til opplysninger fra Matrikkel og Grunnbok i henhold til Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, §4. Det er ikke tillatt å benytte opplysninger fra grunnboken og matrikkelen til reklame- eller markedsføringsformål uten etter samtykke fra den opplysningene gjelder. Registrert informasjon om våre egne kunder vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Informasjonssikkerhet

Alle Eiendomsverdis tjenester produseres hos anerkjente driftsleverandører med datasentre lokalisert innen EU/EØS med høyeste krav til informasjonssikkerhet og ISO 27001 sertifisering. All utveksling av data foregår over krypterte linjer. Alle data er trygt lagret med fysisk sikring og adgangskontroll. Tilgangen til systemer som gir tilgang til personopplysninger er beskyttet med tilgangskontroll og logging.

Sletting av personopplysninger

Eiendomsverdi er en privat distributør av data fra Matrikkel og Grunnbok. Vi må levere komplette opplysninger fra disse offentlige registre til våre kunder og kan derfor ikke slette persondata fra disse kildene. Persondata registrert gjennom bruk av våre tjenester, som etakst, slettes ikke da det er krav om oppbevaring fra våre kunder for å bidra til at de oppfyller sine egne forpliktelser i henhold til lover og forskrifter. Opplysninger om salg, inkludert bilder av eiendommen som vi har mottatt fra samarbeidende meglere i forbindelse med ditt salg eller kjøp av eiendom, vil vi slette ved henvendelse. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at når eiendommen blir tinglyst i Grunnboken, så vil informasjon om salget uansett bli gjort tilgjengelig i Eiendomsverdi.

Retting av personopplysninger

Kilden for personopplysninger er fra Grunnbok og Matrikkel. Disse registre oppdaterer Kartverket daglig fra Folkeregisteret, noe som gjør at Eiendomsverdi alltid vil ha oppdaterte personopplysninger.

For våre egne kunder så oppdaterer vi registrerte personopplysninger på forespørsel.

Eiendomsverdi har registrert egenskapsdata, som areal og boligtype om alle eiendommer i Norge, og jobber kontinuerlig for å ha høyest mulig kvalitet. Dersom du blir kjent med at vi har feil informasjon om din eiendom så retter vi dette. Vi vil imidlertid kreve teknisk dokumentasjon som for eksempel en takst eller salgsoppgave.

Rett til innsyn

Du kan kreve innsyn i egne personopplysninger ved å kontakte oss, se kontaktinformasjonen under.

Rettigheter for den registerte

Du kan klage til Datatilsynet på våre behandlinger dersom du mener at disse er i strid med reglene.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

support@eiendomsverdi.no

Eiendomsverdi AS
Nedre Slottsgate 80157 Oslo

Eventuelt henvendelse per telefon: +47 23 00 28 20