Om eiendomsverdi

Ledende aktør innen verdiøkt eiendomsdata og verktøy for verdiestimering

Eiendomsverdi har siden år 2000 samlet data om det norske eiendomsmarkedet og sitter i dag på "verdens beste eiendomsdatabase", et fantastisk utgangspunkt for å utvikle unike produkter og tjenester til våre kunder.

Vi er blant de ledende i Europa på avansert statistisk verdiestimering av bolig, og har en portefølje av produkter og tjenester som tilbys profesjonelle aktører i eiendomsmarkedet. Eiendomsverdi har også fagansvar for produksjon av boligprisstatistikk som publiseres av Eiendom Norge. Våre kunder inkluderer bank, finans, forsikring, eiendomsmeglere, taksering, eiendomsutviklere, advokater og offentlige virksomheter.

Vi er i dag 55 ansatte med omfattende kompetanse innenfor utvikling og salg av produkter og tjenester, statistikk, programmering, systemarkitektur, databaser og kartsystemer.

Nå også for næringseiendom

Megling, verdivurdering, forvaltning eller finansiering av næringseiendom.

The European AVM Alliance (EAA)

European AVM Alliance (EAA) er en medlemsorganisasjon for europeiske leverandører av statistiske verdiestimeringsmodeller. Organisasjonen er representert i Hellas, Italia, Irland, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Tyskland, UK og Østerrike. Eiendomsverdi var en av initiativtagerne til opprettelsen av EAA.

Eiendomsverdi utarbeider jevnlig analyser og statistikker på det norske eiendomsmarkedet

En av disse er den mye omtalte Sykepleierindeksen. I samarbeid med Eiendom Norge og FINN.no utarbeider Eiendomsverdi:

  • Boligprisstatistikken utgis den tredje virkedagen hver måned

  • Regionsrapportene utgis hvert kvartal og publiseres medio januar, april, juli og oktober

  • Fritidsboligstatistikken utgis i februar og juni

  • Utleieboligprisstatistikken kommer hvert kvartal medio januar, april, juli og oktober

  • Se www.eiendomnorge.no for mer informasjon

Vil du være med på laget?

Eiendomsverdi er et solid og veletablert FinTech-selskap som bygger mye av suksessen sin på spennende teknologi, faglig kompetanse og kundenær innovasjon. Vi er små nok til at alle kjenner alle, men allikevel store nok til å ha et inspirerende og dynamisk miljø. Ta kontakt dersom du ønsker å bli en del av vårt lag!

Opplev våre tjenester – avtal møte med en kundeansvarlig

Er du først blitt en bruker våre tjenester vil du oppleve at du ikke kan klare deg uten. Kontakt en av våre kundeansvarlige for en demonstrasjon, og benytt anledningen til å spørre om det du lurer på.

Bærekraft og miljø

FNs bærekraftmål for 2023 definerer 17 områder innenfor klima, miljø, økonomi og sosiale forhold hvor verden fremdeles har et forbedringspotensial. Eiendomsverdi er opptatt av å bidra til å nå disse målene både gjennom vår egen forretningsdrift og med produkter og tjenester vi leverer til kundene våre.

Egen forretningsdrift

Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping. Eierstyring og selskapsledelse dreier seg om å etablere fornuftige strukturer og retningslinjer som kan hjelpe eiere, styret og ledelsen til å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte.

Eiendomsverdi har som overordnet styringsprinsipp at vårt primære mål er fornøyde kunder, medarbeidere som trives i jobben og god økonomi for selskapet. Dette skal sikres gjennom målrettet fokus på kundenes behov, kvalitetsstyring, et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø, god virksomhetsstyring og bærekraftig utvikling.

Vi skal:

Sikre tillit til selskapet gjennom god virksomhetsstyring som bygger på prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, samt sosial ansvarlighet.

Ha en helhetlig risikostyring som er integrert med strategi og mål, og er helt sentralt i styringsprosessen.

Utvikle organisasjonen med tillitsbasert ledelse med høy etisk standard, med høy grad av ansvar hos den enkelte og påvirkning på egen arbeidshverdag, involvering i beslutningsprosesser, informasjonsdeling, kompetanseutvikling, samt diversitet på alder, kjønn og kompetanse (mangfold).

Praktisere etterlevelse av lover og regler, kundekrav, samt selvpålagte krav og standarder.

Jobbe med våre kunder for å skape tjenester som kan bidra til en samfunnsmessig bærekraftig utvikling.

Eiendomsverdi har et begrenset direkte klimaavtrykk på grunn av virksomhetens art. Vi ønsker allikevel å begrense eget utslipp ved å fokusere på energibruk, resirkulering, å redusere matavfall og redusere reiseaktivitet. Årlig utarbeides det en ESG rapport/miljøregnskap hvor målsetningen er netto nullutslipp.

Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.